Quãng đường đi xa hơn, nhưng tiêu thụ ít hơn. Nói lời tạm biệt các trạm xăng nếu quãng đường đi của bạn không vượt quá 25 km (chế độ điện). Với chế độ kết hợp (bao gồm chu kỳ điện) xe chỉ tiêu thụ có 2,1 lít/100km.