XE ĐIỆN CHUYÊN DỤNG (29)

Quãng đường : 50/70 km | Tải trọng : 723 kg | Công suất : 6 Kw
Quãng đường : 100-200 km | Tải trọng : 1300 kg | Công suất : 12 Kw
Quãng đường : 120 km | Tải trọng : 500 kg | Công suất : 42 Kw
Quãng đường : 129 km | Tải trọng: 463 kg | Công suất :70 mã lực
Quãng đường : 75 km | Tải trọng : 413 kg  | Công suất : 5.2 Kw
Quãng đường : 50 km | Tải trọng : 300 kg | Công suất : 3,72 Kw
Quãng đường : 50 km | Tải trọng : 455 kg | Công suất : 3,72 Kw
Quãng đường : 60-100 km | Tải trọng: 700 kg | Công suất : 5,4 kW
Quãng đường : 80 km (điện) - 400 km (hybrid) | Tải trọng: 500 kg | Công suất : 5,4 kW (điện) - 15 kW (nhiệt)
Quãng đường : 80-120 km | Tải trọng: 1 tấn | Công suất : 60 kW
Quãng đường : 45 km | Tải trọng : 280 kg | Công suất : 4,22 Kw
Quãng đường : 40 km | Tải trọng: 450 kg | Công suất : 6,33 Kw
Quãng đường : 55 - 100 km | Tải trọng : 200 - 715 kg | Công suất : 4 - 8 Kw
Quãng đường : 60-110 km | Tải trọng: 600-850 kg | Công suất : 10kW
Quãng đường : 80 km | Tải trọng: 530 kg | Công suất : 4kW
Quãng đường : 90 km | Tải trọng: 360 kg | Công suất : 18kW
Quãng đường : 150 km | Tải trọng: n/a | Công suất : 47 Kw
Quãng đường : 100-150 km | Tải trọng: 2 tấn | Công suất : 10 kW
Quãng đường : 80-90 km | Tải trọng: 750 kg | Công suất : 44 kW
Quãng đường : 80-90 km | Tải trọng: 750 kg | Công suất : 44 kW
Quãng đường : 50 km | Tải trọng : 350 kg | Công suất : 48 V - 4 Kw
Quãng đường : 50 km | Tải trọng : 350 kg | Công suất : 48 V - 4 Kw
Quãng đường : 170 km | Tải trọng: 0,7 tấn | Công suất : 80 kW
Quãng đường : 170 km | Tải trọng: 685 kg | Công suất : 49 Kw
Quãng đường : 70-100 km | Tải trọng: 540 kg | Công suất : 11 Kw
Quãng đường : 170 km | Tải trọng : 650 kg | Công suất : 44 Kw
Quãng đường : 100 km | Tải trọng : 2000 kg | Công suất : 47 kW
Quãng đường : 120 km | Tải trọng : 75 kg | Công suất : 5 mã lực
Quãng đường : 130 km | Tải trọng: 360 kg | Công suất : 60 kW