Micro Commuter có quãng đường đi 60 km và tốc độ tối đa là 80 km/h. Do đó, xe dành cho di chuyển trong phạm vi khoảng cách ngắn, giống như xe Twizy của Renault. Xe có thể được thích nghi với nhiều chức năng khác nhau và các chức năng này được đánh giá bởi Honda trong cuộc thử nghiệm bắt đầu từ mùa thu 2013. Việc sử dụng xe sẽ thực sự được thử nghiệm trong khuôn khổ sau : dùng xe chung, giao hàng và vận chuyển người già. Các chức năng tương ứng với ba phiên bản có thể của Micro Commuter sẽ là : phiên bản giao hàng, phiên bản dùng xe chung và phiên bản vận chuyển người cao tuổi.

Đăng trong XE ÔTÔ ĐIỆN